ಠ_ಠ
    Nothing here.

AquaCat88

Level 18
Journeyman Cake

Status Offline
5,964Experience Points
46Submissions
64Diamonds
5,228Total Views
352Downloads
3Favorites
58Comments
9/28/11Joined
19Subscribers

About


Minecraft: AquaCat88

Not going to change my profile picture anytime soon, if ever!Why not? Because Kururu licking my computer screen is so damn ADORABLE!! ~<3 ^///^
What else to say?... Well, I'm a cake! (curry cake, obviously!)
I like...Music, mainly rock and nightcore. Sometimes other kinds of music though. My favorite bands include Muse and Keane.Books. I don't read that much though. I really like manga and I normally read it online, I buy other books though. I like romance, fantasy, suspense and gothic horror.Video games. Lately, I've been playing Theatrhythm Final Fantasy allot, I love it! I also like the Monster Hunter series, I can't wait until 3 Ultimate's release! I sometimes play Pokemon, but I've completed most of the games that I have at least once. I'm waiting for Black 2 and White 2 at the moment. I don't like Pokemon as much as I did, I used to be obsessed with it. Now I'm obsessed with other things (mainly alien frogs).Anime... You probably knew I was going to say that. Tokyo Mew Mew, Fruits Basket (the book's allot better) and, of course, my favorite - Keroro Gunso! *hums the first opening theme* Yep, I'm obsessed...Roleplay. ...Not like that (I'm sick minded too~). I mean as in roleplay pages and things like that. I mainly do it with my friends because then we can talk and make up a possible plot. We're currently doing one where somebody's changed gender, they've both fallen in love and now they're being hunted down to be killed! Awesome, right? (and guess which characters we used...kukuku~)
I don't like...People who moan allot. (NOT like that...) I just don't like it. Seriously, learn to have fun in the world!People who just won't shut up. Enough said...Wasps. They're pointless.Clowns. I have coulrophobia (don't know what it is? google search it, you can probably guess though). Not good.Death. I'm scared of it but I seem to have an obsession with it...huh...
I'm a bro!! *brofist* PewDiePie's just too awesome~!
http://24.media.tumblr.com/tumblr_m6r7wbgHB01qil49do1_1280.gif= Me when something comes on the TV that I hate. (I love that gif so. Damn. Much!! <3)
~To Do List~
.Make:A Teenager Minecraft skin. [ ]
.Watch:Keroro Gunso the Super Movie [x]Keroro Gunso the Super Movie 2: The Deep Sea Princess [x]Keroro Gunso the Super Movie 3: Keroro vs. Keroro Great Sky Duel [x]Keroro Gunso the Super Movie 4: Gekishin Dragon Warriors [x] (Best. Movie. EVER!)Keroro Gunso the Super Movie 5: Creation! Ultimate Keroro, Wonder Space-Time Island [x]
.Finish:My fanfiction [  ]
~~~~~~~~~~
Estuans interiusIra vehementiEstuans interiusIra vehementiSephirothSephiroth
Estuans interiusIra vehementiEstuans interiusIra vehementiSephirothSephiroth
Sors immanisEt inanisSors imanisEt inanis
Estuans interiusIra vehementiEstuans interiusIra vehementiSephirothSephiroth
Veni, veni, veniasNe me mori faciasVeni, veni, veniasNe me mori facias
Veni, veni, venias (Gloriosa)Ne me mori facias (Generosa)Veni, veni, venias (Gloriosa)Ne me mori facias (Generosa)
Veni, veni, venias (Gloriosa)Ne me mori facias (Generosa)Veni, veni, venias (Gloriosa)Ne me mori facias (Generosa)
SephirothSephirothSephiroth
If you know that song, then I love you~!!If you can sing it, then you're pretty damn epic~!! 

Contest Awards & Recognition!


Five-Year Club!
Member for 5 years
Unlocked: 9/28/16

Four-Year Club!
Member for 4 years
Unlocked: 9/28/15

Three-Year Club!
Member for 3 years
Unlocked: 9/28/14

Two-Year Club!
Member for 2 years
Unlocked: 9/28/13

One-Year Club!
Member for 1 years
Unlocked: 9/28/12

Participant
Cyberpunk Skin Contest
Awarded: 11/23/12
View Entry

Participant
Monsters in the closet skin contest!
Awarded: 9/06/12
View EntryAdvertisement