Minecraft Data Packs / Mob

Upgraded Mob Vote 2022

  • check_circle Functions
  • check_circle Loot Tables
  • check_circle Predicates
  • 6,000 views, 4 today
  • 851 downloads, 0 today
  • 17
  • 13
  • 7
Required Resource Pack
JBerry367's Avatar JBerry367
Level 41 : Master Strawberry
33
(Bản Tiếng Việt bên dưới)Upgraded Mob Vote 2022 Pack


(Optifine Mod required to fully experienced the pack!)

So i bring all 3 mobs of 2022 Mob Vote to Minecraft: Sniffer, Rascal and the Tuff Golem

They don't spawn naturally, you can get their spawn eggs by using the following commands:
/function sniffer:give
/function rascal:give
/function tuff_golem:give

Functionality:
- Sniffer: it will sniff players holding flowers and dig up an Ancient Seed, plant the Ancient Seed and throw some bone meals to get it grow

- Rascal: it will flee when players come nearby, after keeping up with them for a while, they give you a reward, and then continue to flee. The third reward of each rascal will be much more valuable

- Tuff Golem: randomly freeze and unfreeze, can pick up items and hold it. When frozen, tuff golem is invulnerable. Killing a tuff golem will drop the item it is holding, but at a priceThat's it, good luck have fun!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nâng cấp các Mob của Mob Vote 2022


(Sử dụng chung với mod Optifine để trải nghiệm đầy đủ datapack)

Mình mang 3 con mob mới trong Mob Vote 2022 vào Minecraft: Sniffer, Rascal và Tuff GolemChúng không xuất hiện tự nhiên, bạn phải lấy trứng spawn từ các câu lệnh sau:

/function sniffer:give

/function rascal:give

/function tuff_golem:giveChức năng:

- Sniffer: nó sẽ ngửi người chơi đang cầm hoa và đào lên một hạt giống cổ đại, trồng hạt giống và ném bột xương vào để nó lớn- Rascal: nó sẽ bỏ trốn khi người chơi lại gần, sau khi đuổi theo nó một lúc, nó sẽ cho bạn một phần thưởng và tiếp tục trốn. Phần thưởng thứ 3 sẽ có giá trị hơn rất nhiều- Tuff Golem: ngẫu nhiên hoá tượng, có thể nhặt vật phẩm và giữ chúng, Khi đang hoá tượng, nó miễn nhiễm sát thương. Giết con tuff golem sẽ rớt ra vật phẩm mà nó đang giữ, nhưng cái giá phải trả là khá đắt

Có nhiêu đó thôi, chúc bạn vui vẻ!Video:

- Sniffer: https://youtu.be/gfXwwcUsdtU

- Rascal: https://youtu.be/SZZclgZ02lU

- Tuff Golem: https://youtu.be/gXf67gPKGN8
CompatibilityMinecraft 1.15
toMinecraft 1.19
Tags

Create an account or sign in to comment.

GuisheSSG
11/01/2022 3:35 pm
Level 1 : New Miner
GuisheSSG's Avatar
Is there any way that they spawn naturally?
1
AmmarGamerYT
11/01/2022 5:53 am
Level 8 : Apprentice Miner
AmmarGamerYT's Avatar
bro they spawned but dont showing
1
10/15/2022 3:55 am
This reply was removed by the poster or a moderator.
PROFAKOJIS
10/15/2022 1:38 pm
Level 1 : New Miner
PROFAKOJIS's Avatar
why
2
PROFAKOJIS
10/14/2022 11:22 am
Level 1 : New Miner
PROFAKOJIS's Avatar
its not working
1
JBerry367
10/20/2022 1:44 am
Level 41 : Master Strawberry
JBerry367's Avatar
check the version to make sure
1
JustGotHere_WhatIMiss
10/13/2022 7:16 pm
Level 1 : New Miner
JustGotHere_WhatIMiss's Avatar
Thanks for crashing my game T-T
1
JBerry367
10/20/2022 1:44 am
Level 41 : Master Strawberry
JBerry367's Avatar
lol what's wrong
1

Welcome