avatar
๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ญ ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ช๐˜ต๐˜ช๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ, ๐˜ด๐˜ถ๐˜ค๐˜ฌ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด
 • โŠฑ โ”ฮตรฏะทโ”โ‹… โˆ โ‹…โ”ฮตรฏะทโ” โŠฐ

  โŠฑ โ”โ”โ”โ”.⋅ εïะท ⋅.โ”โ”โ”โ” โŠฐ

  โŠฑ โ”โ”โ”โ”.⋅ εïะท ⋅.โ”โ”โ”โ” โŠฐ
  โŠฑ Other Sites โŠฐ
  Skindex ~ proceedstofaint

  Fiverr ~ Iphera

  โŠฑ โ”โ”โ”โ”.⋅ εïะท ⋅.โ”โ”โ”โ” โŠฐ
  โŠฑ Collections โŠฐ
  εïะท My Personal Favorites εïะท
  εïะท Fan Skins εïะท
  εïะท Skin Requests εïะท

  If you've requested a skin from me in the past,
  DM me with the link and I'll remake it <3

  εïะท Other Collections εïะท

  โŠฑ โ”โ”โ”โ”.⋅ εïะท ⋅.โ”โ”โ”โ” โŠฐ

  โŠฑ โ”โ”โ”โ”.⋅ εïะท ⋅.โ”โ”โ”โ” โŠฐ
  โŠฑ Currently Playing โŠฐ
  » [ Dreams pt. II ] «
  0:45 โ”€ใ€‡โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€ 3:35
  โ‡„ โ—ƒโ—ƒ โ… โ…  โ–นโ–น โ†ป

  โŠฑ โ”โ”โ”โ”.⋅ εïะท ⋅.โ”โ”โ”โ” โŠฐ
  โŠฑ Profile Credit โŠฐ
  Credit to Minecraft for the images!
  I just made a random world and screenshotted them haha

  Butterfly Dividers
  Music Border

  ๏ปฟ
  PFP by WaffleBear
  Profile theme idea from inzanely

  โŠฑ โ”โ”โ”โ”.⋅ εïะท ⋅.โ”โ”โ”โ” โŠฐ

  โŠฑ โ”โ”โ”โ”.⋅ εïะท ⋅.โ”โ”โ”โ” โŠฐ
 • Favorites

 • Diamonds

 • โŠฑ โ”ฮตรฏะทโ”โ‹… โˆ โ‹…โ”ฮตรฏะทโ” โŠฐ

  โŠฑ โ”โ”โ”โ”.⋅ εïะท ⋅.โ”โ”โ”โ” โŠฐ

  โŠฑ โ”โ”โ”โ”.⋅ εïะท ⋅.โ”โ”โ”โ” โŠฐ
  โŠฑ Art โŠฐ
  Includes both art I've requested as well as gifts <3

  εïะทεïะท
  εïะทεïะท
  εïะทεïะท
  εïะทεïะท
  εïะทεïะท
  εïะทεïะท
  εïะทεïะท
  εïะทεïะท
  εïะทεïะท
  εïะทεïะท
  εïะทεïะท
  εïะทεïะท
  εïะทεïะท
  εïะทεïะท
  εïะทεïะท
  εïะทεïะท
  εïะทεïะท

  โŠฑ โ”โ”โ”โ”.⋅ εïะท ⋅.โ”โ”โ”โ” โŠฐ
  โŠฑ To-Do List โŠฐ
  - Prepare Pride Month skins
  - Redo personal skin
  -

  โŠฑ โ”โ”โ”โ”.⋅ εïะท ⋅.โ”โ”โ”โ” โŠฐ

  โŠฑ โ”โ”โ”โ”.⋅ εïะท ⋅.โ”โ”โ”โ” โŠฐ
  โŠฑ Current Contests/Events โŠฐ
  εïะท None Currently εïะท

  โŠฑ โ”โ”โ”โ”.⋅ εïะท ⋅.โ”โ”โ”โ” โŠฐ
  โŠฑ Support Stamps โŠฐ
  some people's i couldn't find, send me yours! <3
  cqsmic WbMystery moltenoni He Clearly Likes It SalmonBee

  โŠฑ โ”โ”โ”โ”.⋅ εïะท ⋅.โ”โ”โ”โ” โŠฐ

  โŠฑ โ”โ”โ”โ”.⋅ εïะท ⋅.โ”โ”โ”โ” โŠฐ
 • โŠฑโŠฑ โ”โ”ฮตรฏะทโ”โ”.โ‹… ฮตรฏะท โ‹….โ”.โ‹… ฮตรฏะท โ‹….โ”.โ‹… ฮตรฏะท โ‹….โ”โ”ฮตรฏะทโ”โ” โŠฐโŠฐ

  โŠฑ โ”โ”โ”โ”.⋅ εïะท ⋅.โ”โ”โ”โ” โŠฐ
  Welcome to my profile!
  โŠฑ Female ` 180 ` She/her ` You can call me Ip โŠฐ
  โŠฑ โ”โ”โ”โ”.⋅ εïะท ⋅.โ”โ”โ”โ” โŠฐ

  โŠฑ โ”โ”โ”โ”.⋅ εïะท ⋅.โ”โ”โ”โ” โŠฐ
  โŠฑ About Me โŠฐ
  Elven fantasy-geek whom still struggles with
  both science and socializing
  โŠฑ โ”โ”โ”โ”.⋅ εïะท ⋅.โ”โ”โ”โ” โŠฐ

  โŠฑ โ”โ”โ”โ”.⋅ εïะท ⋅.โ”โ”โ”โ” โŠฐ
  โŠฑ Skin Requests: Closed โŠฐ โŠฑ Skin Trades: Closed โŠฐ
  โŠฑ Interviews: Open! โŠฐ โŠฑCommissions: Open โŠฐ
  โŠฑ โ”โ”โ”โ”.⋅ εïะท ⋅.โ”โ”โ”โ” โŠฐ
  โŠฑ Unofficial Trophies โŠฐ
  โŠฑ โ”โ”โ”โ”.⋅ εïะท ⋅.โ”โ”โ”โ” โŠฐ

  โŠฑ โ”โ”โ”โ”.⋅ εïะท ⋅.โ”โ”โ”โ” โŠฐ
 • โŠฑโŠฑ โ”โ”ฮตรฏะทโ”โ”.โ‹… ฮตรฏะท โ‹….โ”.โ‹… ฮตรฏะท โ‹….โ”.โ‹… ฮตรฏะท โ‹….โ”โ”ฮตรฏะทโ”โ” โŠฐโŠฐ

  โŠฑ โ”โ”โ”โ”.⋅ εïะท ⋅.โ”โ”โ”โ” โŠฐ

  โŠฑ โ”โ”โ”โ”.⋅ εïะท ⋅.โ”โ”โ”โ” โŠฐ
  โŠฑ Shout-outs โŠฐ
  Shout-out to Luciien, CactiFern, pharaohbean and crab viii!
  They placed in my reshade contest, go check them out! :)

  โŠฑ โ”โ”โ”โ”.⋅ εïะท ⋅.โ”โ”โ”โ” โŠฐ
  โŠฑ Persona + OCs โŠฐ
  εïะท My persona, Ip εïะท
  εïะท My hoard of OCs εïะท
  Also! My support stamp, made by the wonderful Creative_Kylee!


  โŠฑ โ”โ”โ”โ”.⋅ εïะท ⋅.โ”โ”โ”โ” โŠฐ

  โŠฑ โ”โ”โ”โ”.⋅ εïะท ⋅.โ”โ”โ”โ” โŠฐ

  โŠฑ โ”โ”โ”โ”.⋅ εïะท ⋅.โ”โ”โ”โ” โŠฐ
 • Subscriptions

 • Subscribers

 • Featured Skin

 • Wall Posts

 • Guest Book

  Login or register to post to their guest book.
 • Content Gallery

Planet Minecraft

Website

© 2010 - 2022
www.planetminecraft.com

Welcome